Ścieżka nawigacyjna

 • Oferty pracy

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów, uczniów i wychowanków jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach z siedzibą przy Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres: Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska, drogą mailową pod adresem: biuro@niewidomi.edu.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 8126 737.

 2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres:
  Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska lub drogą mailową pod adresem: iod@niewidomi.edu.pl.

 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

  Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom

  Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji lub po upływie 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1260 z późniejszymi zm.)

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

 6. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w ar. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z art. 77 RODO), którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby wniosek aplikacyjny mógł zostać rozpatrzony.

Wzór oświadczeń oraz klauzula informacyjna

OFERTY PRACY 2020

  STANOWISKO: Sprzątaczka
Nr 1/2020

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.03.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 16.02.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2020-02-05 10:11
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 09:10

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2019

 

STANOWISKO: Kucharz
Nr 12/2019

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prace związane z obsługą kuchni oraz stołówki szkolnej m.in.: przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków, sprzątanie stołówki oraz kuchni.

Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie gastronomiczne – zawodowe, techniczne lub policealne o profilu gastronomicznym
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Staż pracy w placówce gastronomicznej na stanowisku kucharz / szef kuchni min. 5 lat.
 2. Osoba na tym stanowisku powinna umieć pracować szybko i sprawnie, przy równoczesnym dbaniu o wysoką jakość przygotowywanych potraw i ich staranne podanie.
 3. Cenione są ponadto kreatywność, pomysłowość, dokładność, zmysł estetyczny i umiejętność pracy w zespole.
 4. Wysoka kultura osobista i empatia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 16.12.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL – REHABILITANT RUCHU

Nr 11/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze 20 godz./tygodniowo.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe – fizjoterapia lub rehabilitacja.

Przygotowanie pedagogiczne.

Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Predyspozycje do pracy z dziećmi.

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane szkolenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 16.12.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

 

STANOWISKO: WYCHOWAWCA INTERNATU

Nr 10/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 06.09.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 9/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa zastępstwo, na czas określony
od 01.09.2019 r. do 24.06.2020 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Weronika Skrzypek, zamieszkała Poznań, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL WF

Nr 8/2019

 

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, od 01.09.2019r.

 

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne.

Tyflopedagogika.

Staż pracy na podobnym stanowisku.

Przygotowanie pedagogiczne.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 29.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został wybrany Pan Mariusz Łągiewka, zamieszkały Murowana Goślina, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 7/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu. Od 1.09.2019 r.

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

   

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

   

 1. Umiejętność pracy z dziećmi.

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.10.2019 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Dorota Pacholska, zamieszkała Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka

Nr 6/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2019 r.

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.08.2019 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Justyna Kupiec, zamieszkała Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: SPECJALISTA Z ZAKRESU REHABILITACJI

Nr 5/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Opracowanie i prowadzenie programu usprawnienia zdrowotnego uczniów niepełnosprawnych.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, na czas określony od 01.09.2019 r.
do 31.08.2020 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – fizjoterapia / rehabilitacja.

Przygotowanie pedagogiczne.

Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

STANOWISKO: PEDAGOG SZKOLNY

Nr 4/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Rozpoznawanie indywidualnych problemów uczniów oraz analizowanie potencjalnych niepowodzeń szkolnych. Kontakt z rodzicami, opiekunami oraz współpraca z nauczycielami, wychowawcami.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, na czas określony od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika.

Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Nr 3/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Praca w bibliotece Ośrodka.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu, na czas określony od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Znajomość pisma brajl.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

STANOWISKO: OGRODNIK
Nr 2/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: pielęgnacja trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie roślin

 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace drobne konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,

 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.04.2019 do 30.10.2019 r.

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.
 4. Prawo jazdy kat. T.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 27.03.2019 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 1/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

Warunki pracy: Praca w wymiarze 3/4 etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 

 1. Umiejętność pracy z dziećmi.

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.

   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 27.03.2019 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Hanna Rozmarynowska, zamieszkała Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 

drukuj (ARCHIWUM OFERTY PRACY 2019)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2019-02-22 15:26
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 10:10

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2018

 

STANOWISKO: Sprzątaczka

Nr 13/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe
 2. Mile widziane doświadczenie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.12.2018 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Małgorzata Wawrzyniak, zamieszkała Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO: REFERENT D/S KSIĘGOWYCH

Nr 12/2018

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty;
 2. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 3. Obsługa systemu bankowości elektronicznej;
 4. Sporządzanie przelewów dotyczących zapłaty zobowiązań;
 5. Bieżąca kontrola stanu środków na rachunkach bankowych;
 6. Bieżące księgowanie operacji ZFŚS na kontach syntetycznych i analitycznych.

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pół etatu.

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy;
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość programów do obsługi bankowości elektronicznej;
 2. Znajomość programów Word, Excell, Progmann;
 3. Rzetelność, dokładność, sumienność;
 4. Praktyka w wydziale finansowym jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych bądź zakładów budżetowych;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Dyspozycyjność.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.12.2018 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej nie została wyłoniona kandydatura na stanowisko referenta ds. księgowych.

 

 

 

STANOWISKO: Referent ds. płac

Nr 11/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1. Obliczanie i sporządzanie list płac.

2. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń oraz wszelkich świadczeń
z ZFSS.

3. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS.

4. Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego.

5.Prowadzenie całkowitej dokumentacji dotyczącej gospodarki pojazdami samochodowymi (w tym karty drogowe).

6. Wykonywanie odpowiednich sprawozdań.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze ½ etatu, umowa na czas określony od 15.10.2018 r. do 31.01.2019 r., w późniejszym czasie na cały etat.

 

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie min. średnie o profilu ekonomii i finansów.

Doświadczenie w prowadzeniu płac.

Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Biegła obsługa komputera w zakresie programu płacowego PROGMAN, PŁATNIK, SIO

Odpowiedzialność, systematyczność.

Znajomość przepisów prawa z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizowania przepisów prawa.

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.10.2018 r.

email: biuro@niewidomi.edu.p
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL REHABILITANT

Nr 10/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży przebywających w Ośrodku zgodnie z ich potrzebami.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze ½ etatu (10 godzin), umowa na czas określony od 08.10.2018 r. do 21.06.2019 r.

 

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – Fizjoterapia.

Staż pracy na podobnym stanowisku.

Przygotowanie pedagogiczne (lub gotować do jego uzupełnienia).

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika.

Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 09.11.2018 r.

email: biuro@niewidomi.edu.p
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka

Nr 9/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe
 2. Mile widziane doświadczenie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.09.2018 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Elżbieta Szuber, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 8/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

        Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć internatowych,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu, godziny popołudniowe. Na czas określony do 21.06.2019r.

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

   

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

   

 1. Umiejętność pracy z dziećmi.

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2018 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Aleksandra Fabiańska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL ZAWODU

Nr 7/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Nauczanie w zawodzie koszykarz – plecionkarz.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa zastępstwo, na czas określony
od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie technologii drewna.

Przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2018 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Maria Szulc - Rusek, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: Kucharka

Nr 6/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prace związane z obsługą kuchni oraz stołówki szkolnej m.in.: przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków, sprzątanie stołówki oraz kuchni.

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. zawodowe – kucharz.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.07.2018 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Nr 5/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Praca w bibliotece Ośrodka.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu, na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Znajomość pisma brajl.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.09.2018 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 4/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa zastępstwo, na czas określony
od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.09.2018 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

STANOWISKO: WYCHOWAWCA INTERNATU

Nr 3/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.06.2018 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został wybrany Pan Leszek Krzyżaniak,  który uzyskał najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: OGRODNIK
Nr 2/2018

 

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: pielęgnacja trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,

 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace drobne konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,

 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.

 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

   

  2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
  od 01.05.2018 do 30.11.2018 r.

   

  3. Miejsce wykonywania pracy:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.
 4. Prawo jazdy kat. T.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2018 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka

Nr 1/2018

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe
 2. Mile widziane doświadczenie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 05.03.2018 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

drukuj (ARCHIWUM OFERTY PRACY 2018)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2018-02-22 13:35
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 15:19

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2017

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 10/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu.

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

   

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

   

 1. Umiejętność pracy z dziećmi

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

 1. CV

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 05.01.2018 r.

   

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 9/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa zastępstwo, na czas określony
do 23.06.2018 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 08.11.2017 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

 

STANOWISKO: OGRODNIK
Nr 8/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,

 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,

 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.

 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

   

  2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
  od 01.09.2017 do 31.10.2017 r.

   

  3. Miejsce wykonywania pracy:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.08.2017 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 7/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu.

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

   

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

   

 1. Umiejętność pracy z dziećmi

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

 1. CV

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.08.2017 r.

   

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: PSYCHOLOG

Nr 6/2017

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci gimnazjalnych.

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1 etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – Psychologia.

Przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.08.2017 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 5/2017

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.06.2017 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Joanna Krych, zamieszkała Kliny, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL – edukacja dla bezpieczeństwa

Nr 4/2017

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • nauczyciel – edukacja dla bezpieczeństwa
 • praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze 5 godz. tygodniowo, umowa na czas określony
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
 2. Studia podyplomowe kierunkowe lub kurs kwalifikacyjny edukacja dla bezpieczeństwa;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.06.2017 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka

Nr 3/2017

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe
 2. Mile widziane doświadczenie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.03.2017 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Renata Wawrzyniak, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  2/2017

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 • Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.
 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:
Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 01.03.2017 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Anna Antkowska, zamieszkała w Czerwonaku, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

Oferta  1/2017 z dnia 03.01.2017

Stanowisko: Główny Księgowy

Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Praca na stanowisku – Główny Księgowy

Czas pracy - 40 godziny/tygodniowo

Do zadań/nadzoru Głównego Księgowego należy:

 1. opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych szkoły,
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi,
 4. zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,
 5. zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 6. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym szkoły, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 9. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 10. zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych,
 11. sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień,
 12. naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
 13. dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
 14. terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
 15. prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.
 16. funkcjonowanie kasy szkoły, rozliczanie zaliczek pieniężnych,
 17. prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 18. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Kwalifikacje:

 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i  co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Preferowane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w placówce budżetowej
 • samodzielność, kreatywność, nastawienie na rozwój zawodowy, umiejętność pracy w zespole, samodzielne podejmowanie decyzji,

Oferujemy:

Samodzielne stanowisko, możliwość dofinansowanie szkoleń zwłaszcza z obszaru finansów publicznych.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.01.2017 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Małgorzata Nowicka, zamieszkała w Miękowie, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

drukuj (ARCHIWUM OFERTY PRACY 2017)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2017-01-03 11:38
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 13:17

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2016

STANOWISKO: REFERENT D/S KSIĘGOWYCH

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   Przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty;

2)   Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;

3)   Obsługa systemu bankowości elektronicznej;

4)   Sporządzanie przelewów dotyczących zapłaty zobowiązań;

5)   Bieżąca kontrola stanu środków na rachunkach bankowych;

6)    Bieżące księgowanie operacji ZFŚS na kontach syntetycznych i analitycznych.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pół etatu.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy;
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość programów do obsługi bankowości elektronicznej;
 2. Znajomość programów Word, Excell, Progmann;
 3. Rzetelność, dokładność, sumienność;
 4. Praktyka w wydziale finansowym jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych bądź zakładów budżetowych;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 06.01.2017 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Magdalena Cechowska, zamieszkała Bolechowo - Osiedle, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

STANOWISKO:
REFERENT ADMINISTRACYJNY

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Obsługa Systemu Informacji Oświatowej,

2) prowadzenie dokumentacji związanej z rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,

3) prowadzenie dokumentacji związanej z dotacją celową na podręczniki,

4) prowadzenie dokumentacji szkolnej.

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze ½ etatu, umowa o pracę na czas określony.
Od 18.04.2016 r. do 14.10.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. średnie;
 2. Bardzo dobra obsługa komputera (MS OFFICE: Word, Exel, Outlook);
 3. Doświadczenie w placówce oświatowej;
 4. Znajomość programu Systemu Informacji Oświatowej;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie na stanowisku administracyjno – biurowym;
 2. Obsługa urządzeń biurowych;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Umiejętność pracy w zespole. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.03.2016 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Joanna Matelska, Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO:

Ogrodnik

 

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,

 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,

 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.

 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

   

  2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
  od 01.04.2016 do 31.10.2016 r.

   

  3. Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.03.2016 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Jakub Wojtkowiak, Owińska, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

 

 

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka
nr 5/2016

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę na czas określony.
Od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe
 2. Mile widziane doświadczenie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 22.06.2016 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniona Pan Renata Korzeniewska, Owińska, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 6/2016

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2016 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

STANOWISKO: WYCHOWAWCA INTERNATU

Nr 7/2016

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2016 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

STANOWISKO: PSYCHOLOG

Nr 8/2016

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci gimnazjalnych.

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – Psychologia.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2016 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2016-03-02 15:03
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-14 14:17

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2015

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  5/2015

 

OPIS  STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 

Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 15.10.2015 r., na zastępstwo.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

Wykształcenie minimum  średnie

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Umiejętność pracy z dziećmi

Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego

Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV

List motywacyjny

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 09.10.2015 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 4/2015

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV;

List motywacyjny;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 17.08.2015 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Agnieszka Małyszka, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  3/2015

 

OPIS  STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 

Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 01.09.2015 r. – 24.06.2016 r.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

Wykształcenie minimum  średnie

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Umiejętność pracy z dziećmi

Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego

Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV

List motywacyjny

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 13.08.2015 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Oriana Królikowska, zam. Czerwonak, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 

STANOWISKO: SEKRETARKA

Nr 2/2015

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   Obsługa sekretariatu SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze ½ etatu, umowa o pracę na czas określony.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. średnie;
 2. Bardzo dobra obsługa komputera (MS OFFICE: Word, Exel, Outlook)
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

  

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie na stanowisku administracyjno – biurowym;
 2. Obsługa urządzeń biurowych;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Umiejętność pracy w zespole;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.07.2015 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Maria Kaźmierczak, zam. Koziegłowy, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-07-10 12:34
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-10 12:29

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2015

STANOWISKO:  PORTIER

Nr  1/2015

 

OPIS  STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Przyjmowanie, wydawanie i zabezpieczenie kluczy Ośrodka, szkoły
i internatu, wpisywanie wydawanych kluczy do książki. Zamykanie drzwi głównych i bocznych w godzinach ustalonych przez dyrekcję. Łączenie rozmów telefonicznych. Pilnowanie ładu i porządku w ośrodku. Monitoring ośrodka poprzez obserwację telewizji przemysłowej.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Umowa na zastępstwo.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

Wykształcenie minimum podstawowe

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Odpowiedzialność za powierzone mienie.

Radzenie sobie w kontaktach z dziećmi niepełnosprawnymi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danychzawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 09.03.2015 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Ryszard Klepas, Owińska, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-11-26 10:23
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 11:36
ARCHIWUM - OFERTY PRACY 2014

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  1a/2014

 

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka

 

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 03.02.2014 r. – 27.06.2014 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.01.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Edyta Klimkiewicz, Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-22 13:59
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:59

STANOWISKO: Ogrodnik

Nr 1/2014

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie,
 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,
 • Przystosowywanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie upraw warzyw na terenie ogrodu.
 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 17.03.2014 do 31.10.2014 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 13.03.2014 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Roman Szerment, który uzyskał najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-22 13:08

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  2/2014

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 • Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka 
 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu od 15.09.2014 r. – 26.06.2015 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 05.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostały zatrudnione poniższe osoby, które uzyskały najlepsze wyniki:

- Pani Renata Mielcarska, Biedrusko

- Pani Monika Świątek, Owińska

- Pani Sandra Prause, Owińska

- Pani Edyta Wawrzyniak, Czerwonak.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:30
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:01

STANOWISKO: NAUCZYCIEL REWALIDANT

Nr 3/2014

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • zajęcia rewalidacyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika rewalidacyjna
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat.
 3. Studia podyplomowe – Logopedia.
 4. Studia podyplomowe – Terapia Pedagogiczna.
 5. Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Tyflopedagogika.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:32
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:02

STANOWISKO: NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - KUCHARZ

Nr 4/2014

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • nauczyciel praktycznej nauki zawodu – kucharz,
 •  praca w Zasadniczej Szkole Zawodowej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.10.2014 r. do 26.06.2015 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
 1. Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (np. technik technologii żywności, kucharz, mistrz w zawodzie kucharza.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2014 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Karolina Leszyńska - Popiak, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 12:33
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 13:02

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2014-08-27 13:06
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 09:33
ARCHIWUM - OFERTY PRACY 2013

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  1a/2013

 

 

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

 

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu oraz w wymiarze całego etatu od 01.09.2013 r. – 27.06.2014 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 23.08.2013 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostały zatrudnione poniższe osoby, które uzyskały najlepsze wyniki:

- Pani Fabiańska Aldona

- Pani Felińczak Agata

- Pani Natalia Ważbińska

- Pani Alicja Kubiak

- Pani Patrycja Zielezińska.

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:26

STANOWISKO:  KASJER

Nr  1/2013

 

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie i przyjmowanie wpłat i wypłat, pobieranie gotówki z banku na podstawie czeków i odprowadzanie gotówki do banku, zabezpieczenie w kasie gotówki oraz dokumentów kasowych, sporządzanie raportów kasowych.

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie kierunkowe

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Odpowiedzialność za powierzone mienie
 2. Uczciwość, rzetelność, systematyczność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.09.2013 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Beata Szczeblewska - Murowana Goślina, która uzyskała najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:31
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 10:32

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:33
ARCHIWUM - OFERTY PRACY 2012

STANOWISKO: REFERENT

Nr 1/2012

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   Obsługa kasy SOSW w Owińskach

2) Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących odpłatności wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach za wyżywienie oraz prowadzenie wszystkich spraw związanych z odpłatnością za mieszkania, będące w administrowaniu Ośrodka

3) Obsługa systemu bankowości elektronicznej;

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy;
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość programów do obsługi bankowości elektronicznej;
 2. Znajomość programów Word, Excell, Progmann;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Praktyka w wydziale finansowym jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych bądź zakładów budżetowych;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.03.2012 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Izabela Zembrzycka, zam. Poznań, która uzyskała najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:36

STANOWISKO: SEKRETARKA

Nr 2/2012

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   Obsługa sekretariatu SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę na zastępstwo od kwietnia 2012 r.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Bardzo dobra obsługa komputera (MS OFFICE: Word, Exel, Outlook)
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie na stanowisku administracyjno – biurowym;
 2. Obsługa urządzeń biurowych;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Umiejętność pracy w zespole;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.03.2012 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

Rekrutacja anulowana

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:41
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 10:41

STANOWISKO: REFERENT KSIĘGOWY

Nr 3/2012

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)   bieżące księgowanie operacji budżetowych oraz ZFŚS na kontach syntetycznych i analitycznych

2) uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych

3) bieżąca kontrola stanu środków na rachunkach bankowych, kontrola wydatków i dochodów budżetowych

4) przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty

5) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

6) sporządzanie przelewów dotyczących zapłaty zobowiązań.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej, gospodarstwie pomocniczym bądź zakładzie budżetowym;
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość programów do obsługi bankowości elektronicznej;
 2. Znajomość programów Word, Excell, Progmann;
 3. Rzetelność, dokładność;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 17.04.2012 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Ewa Prause, Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:53

STANOWISKO:  OGRODNIK

Nr  4/2012

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez koszenie trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie
 2. dokonywanie nasadzeń sezonowych na zasadzie właściwego doboru roślin
 3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu
 4. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe ( pożądane średnie techniczne kierunkowe)
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność obsługi elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych
 2. Rzetelność, systematyczność
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.08.2012r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Michał Wasążnik, Swarzędz, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 10:55

STANOWISKO:  KASJER

Nr  5/2012

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie i przyjmowanie wpłat i wypłat, pobieranie gotówki z banku na podstawie czeków i odprowadzanie gotówki do banku, zabezpieczenie w kasie gotówki oraz dokumentów kasowych, sporządzanie raportów kasowych.

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie kierunkowe

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Odpowiedzialność za powierzone mienie
 2. Uczciwość, rzetelność, systematyczność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.09.2012 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została zatrudniona Pani Kamila Szaj, Koziegłowy, która uzyskała najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 11:01
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 11:01

STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr  6/2012

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 • Współdziałanie z nauczycielami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie lekcji i przerw, 
 • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka
 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego
 3. Odpowiedzialność  w opiece nad powierzonymi dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.08.2012r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostały zatrudnione:

- Pani Aldona Fabiańska

- Pani Agata Felińczak

- Pani Natalia Kowalska

- Pani Alicja Kubiak

- Pani Katarzyna Raczyńska.

które uzyskała najlepsze wyniki.

 

WYNIKI DODATKOWEGO NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury dodatkowej rekrutacji została zatrudniona Pani Patrycja Zielezińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 11:06

STANOWISKO:  PORTIER

Nr  7/2012

OPIS  STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Przyjmowanie, wydawanie i zabezpieczenie kluczy Ośrodka, szkoły i internatu, wpisywanie wydawanych kluczy do książki. Zamykanie drzwi głównych i bocznych w godzinach ustalonych przez dyrekcję. Łączenie rozmów telefonicznych. Pilnowanie ładu i porządku w ośrodku. Monitoring ośrodka poprzez obserwację telewizji przemysłowej.

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum  średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Odpowiedzialność za powierzone mienie.
 2. Radzenie sobie w kontaktach z dziećmi niepełnosprawnymi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 25.11.2012r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został zatrudniony Pan Artur Pawłowski, Owińska, który uzyskał najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 11:15

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2015-01-23 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-11 09:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku

Plac Przemysława 9
62-005 Owińska

NIP  777-17-90-972
REGON 639787985

Dane kontaktowe

Telefon:
61 812 67 37, 61 812 04 86, 61 812 65 05
Fax
61 812 67 37

e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl
www.niewidomi.edu.pl

Godziny urzędowania

Pn- Pt 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 121309
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-11 09:10

Stopka strony