Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.niewidomi.edu.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Poprawienie dostępności strony w zakresie zamówień publicznych niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. Wprowadzane nowe zamówienia publiczne zostaną dostosowane w zakresie dostępności. Strona jest dostosowana do wymagań związanych z dostępnością.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Bzowa, biuro@niewidomi.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 514 081 861. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W okolicy ośrodka znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Brak progów na wejście do budynku Ośrodka jak również wewnątrz budynku.
W budynku znajdują się 2 windy oraz 3 platformy przyschodowe.
Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.
Budynek posiada opisy na poręczach oraz na drzwiach w języku brajla.
W części budynku na podłogach znajdują się płyty prowadzące i oznaczenia poziome dla niewidomych.
Oznaczenie kontrastowe na klatkach schodowych dla słabowidzących. 
Brak dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.

Metryka

  • opublikował: Marek Jakubowski
    data publikacji: 2020-03-26 16:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4307
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-07-20 13:16