Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.niewidomi.edu.pl

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2021

LP.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

16.02.2021 r.

Prowadzenie okresowych inwentaryzacji.

SOSWDN w Owińskach

2.

Komendant Miejski Państowej Straży Pożarnej w Poznaniu

19.08.2021 r.

Odbiór części budynku po przebudowie.

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2021)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2020

LP.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

24.02.2020 r.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pokrycie kosztów podróży służbowej.

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2020)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2019

LP.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

29.10.2019 r.

Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz przestrzegania przez wychowawców ich praw do nietykalnosci osobistej i poszanowania godności. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora ośrodka nad pracą wychowawców w ww. obszrze .

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2019)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2018

LP.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

19.02.2018

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji administracyjnej KM PSP w Poznaniu

SOSWDN w Owińskach

2.

NIK Delegatura w Poznaniu

02.03.-15.03.2018

Przygotowanie jednostek publicznych województwa wielkopolskiego  do ewakuacji osób niepełnosprawnych

SOSWDN w Owińskach

3.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

10.05.-01.06.2018

Kontrola doraźna w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków bieżących

SOSWDN w Owińskach

4.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

04-22.06.2018

Kontrola w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalania i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych

SOSWDN w Owińskach

5.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

19.09.2018

Kontrola sprawdająca zarządzenie wynikające z decyzji WPWIS z dn. 29.06.2017 r. oraz zaleceń wynikajacych z protokołu kontroli z dn. 15.05.2017 r.

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń placówki.

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2018)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2017

LP.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

15.05.2017 r.

Kontrola bieżącego stanu  sanitarno - higienicznego pomieszczeń placówki oraz otoczenia

SOSWDN w Owińskach

2.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

29.11.2017 r.

Kontrola dokumentacji SIO za rok szkolny 2017/2018

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2017)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2016

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

PSSE Poznań

20.05.2016

Ocena realizacji programu "ARS czyli jak dbać o miłość"

SOSWDN w Owińskach

2.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

09.08.2016 r.

Analiza etatów pracowników administracji i obsługi, godzin doraźnych kadry kierowniczej

SOSWDN w Owińskach

3.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli

15-30.11.2016 r.

Kontrola dotycząca gospodarki kasowej oraz ZFŚS

SOSWDN w Owińskach

4.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

12-13.12.2016 r.

Nadzór księgi uczniów a Sio - 30.09.2016 r.

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2016)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2015

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

17-19.03.2015

09.04.2015

Ewaluacja w zakresie „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”.

SOSWDN w Owińskach

2.

WSSE Poznań

05.05.2015 r.

Stan higieniczno - sanitarny - blok żywieniowy

SOSWDN w Owińskach

3.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

05.05.2015 r.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń Ośrodka (szkoła, internat) oraz otoczenia.

SOSWDN w Owińskach

4.

PSSE Poznań

29.05.2015 r.

Ocena realizacji "ARS czyli jak dbać o miłość"

SOSWDN w Owińskach

5.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

06.07.2015 r.

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2012 r.

SOSWDN w Owińskach

6.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli

26.11.-07.12.2015 r.

Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego oraz prowadzenie okresowych inwentaryzacji

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2015)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2014

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu

16.04.2014 r. -...

1. Prawidłowość i rzetelnosć obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

SOSWDN w Owińskach

2.

Kuratorium Oświaty
Poznań

28.04.2014 r.

Stan przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia najmłodszych dzieci.

SOSWDN Owińska

3.

PSSE - Poznań

24.06.2014 r.

Ocena realizacji programu "ARS - czyli jak dbać o miłość"

SOSWDN w Owińskach

4.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

26.06.2014

W zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków bieżących

SOSWDN w Owińskach

5.

Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

06.10.2014

Doraźna kontrola w zakresie aneksu do arkusza organizacyjnego

SOSWDN w Owińskach

6.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

29.12.2014 r.

Monitorowanie "Wyklikaj szkołę zawodową"

SOSWDN w Owińskach

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2014)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2013

Lp.

 

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępniania dokumentacji

1.

Kuratorium Oświaty Poznań

24.01.2013 r.

Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

SOSW Owińska

2.

Kuratorium Oświaty

Poznań

22.10.2013 r.

Kontrola doraźna w zakresie zgodności zatrudnienia

SOSW Owińska

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2013)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2012

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępniania dokumentacji

 

1.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Audytu i Kontroli

01.03.2012
-
30.06.2012 r.

Prowadzenie gospodarki kasowej i wykonywanie innych obowiązków powierzonych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku referena ksiegowego

SOSW Owińska

2.

Kuratorium Oświaty Poznań

21.05.2012 r.

Kontrola w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

SOSW owińska

3.

Kuratorium Oświaty Poznań

12.07.2012 r.

Analiza dokumentacji uczniów w związku z wnioskami o przeniesienie ucznia do innej szkoły

SOSW Owińska

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2012)

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2011

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępniania dokumentacji

1.

KO Poznań

4.04.2011 r.

Kontrola monitoringu wizyjnego

SOSW Owińska

2.

KO Poznań

6.05.2011 r.

Ocena pracy dyrektora - kontrola dokumentacji

SOSW Owińska

3.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

19.05.2011 r.

Ocena pracy dyrektora - kontrola dokumentacji

SOSW Owińska

4.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

3.10.2011 r.

Kontrola bloku żywienia

SOSW Owińska

5.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

05.12.2011 r.

Bieżąca kontrola sanitarna Ośrodka

SOSW Owińska

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2011)

Metryka

  • opublikował: Małgorzata Bzowa
    data publikacji: 2011-08-10 08:20
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 08:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8213
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-17 11:13:22