Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.niewidomi.edu.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów, uczniów i wychowanków jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach z siedzibą przy Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres: Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska, drogą mailową pod adresem: biuro@niewidomi.edu.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 8126 737.

 2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres:
  Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska lub drogą mailową pod adresem: iod@niewidomi.edu.pl.

 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

  Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom

  Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji lub po upływie 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1260 z późniejszymi zm.)

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

 6. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w ar. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z art. 77 RODO), którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby wniosek aplikacyjny mógł zostać rozpatrzony.

Wzór oświadczeń oraz klauzula informacyjna

OFERTY PRACY 2023

 • STANOWISKO: PSYCHOLOG

   

  OPIS STANOWISKA:

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Prowadzenie zajęć w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz  terapii indywidualnej
  i grupowej dla dzieci uczących się w szkole podstawowej.

  Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu (22h), umowa na czas określony
  od 01.02.2023 r. do 23.06.2023 r.,

  Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie – Psychologia – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  2. Ukończone studia z zakresu tyflopedagogiki;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Nieposzlakowana opinia.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  Rzetelność, dokładność, systematyczność.

  Umiejętność samodzielnej pracy.

  Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.01.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

   

  WYNIKI NABORU: Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Danuta Lidzińska - Nowaczyk, zamieszkała Koziegłowy.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-01-02 10:24
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-02-15 09:57
 • STANOWISKO: PEDAGOG SPECJALNY

   

  OPIS STANOWISKA:

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Prowadzenie zajęć w ramach opieki psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, diagnoza pedagogiczna uczniów niepełnosprawnych dodatkowo realizacja zajęć socjoterapeutycznych.

  Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu (22 h), umowa na czas określony
  od 20.02.2023 r. do 23.06.2023 r.,

  Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagog specjalny – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  2. Ukończone studia z zakresu tyflopedagogiki;
  3. Ukończone studia z socjoterapii;
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Nieposzlakowana opinia.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  Rzetelność, dokładność, systematyczność.

  Umiejętność samodzielnej pracy.

  Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.01.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Brak wpływy ofert.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-01-02 10:26
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-02-15 09:57
 •  STANOWISKO
  Nauczyciel psycholog szkolny

   

  OPIS STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Specjalista psycholog organizuje w szkole pomoc psychologiczną, diagnozuje uczniów
  z niepełnosprawnościami, współpracuje z zespołem psychologiczno-pedagogicznym w zakresie realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę nad dzieckiem i rodzina, realizuje opiekę psychologiczną uczniów niepełnosprawnych oraz zajęcia doskonalenia umiejętności emocjonalno-społecznych.

  1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa od 01.09.2023 r.
  2. Miejsce wykonywania pracy:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  1. Wymagania kwalifikacyjne
  • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
  1. Ukończone studia na kierunku na kierunku psychologia – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
  1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
  2. Umiejętność samodzielnej pracy.
  3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

   WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,
  5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 21.07.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Brak wpływy ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

   

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-06-29 13:27
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-09-20 13:18
 •  STANOWISKO
  Nauczyciel pedagog szkolny

   

  OPIS STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Specjalista pedagog organizuje w szkole pomoc pedagogiczną, diagnozuje uczniów
  z niepełnosprawnościami, współpracuje z zespołem psychologiczno-pedagogicznym w zakresie realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę nad dzieckiem i rodzina, realizuje opiekę pedagogiczną uczniów niepełnosprawnych oraz zajęcia doskonalenia umiejętności emocjonalno-społecznych.

  1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa od 01.09.2023 r.
  2. Miejsce wykonywania pracy:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  1. Wymagania kwalifikacyjne
  • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
  1. Ukończone studia na kierunku na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika szkolna – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  2. Posiada kwalifikacje z tyflopedagogiki;
  3. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
  1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
  2. Umiejętność samodzielnej pracy.
  3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

   WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,
  5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 21.07.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Dorota Nowak, zamieszkała Bolechowo - Osiedle.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-06-29 13:30
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-09-20 13:19
 • STANOWISKO: NAUCZYCIEL GEOGRAFII

   

  OPIS STANOWISKA:

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

  Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa od 01.09.2023 r.

  Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie – geografia – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  2. Ukończone studia z zakresu tyflopedagogiki;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Nieposzlakowana opinia.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  Doświadczenie w pracy z osobami o potrzebach specjalnych.
  Rzetelność, dokładność, systematyczność.

  Umiejętność samodzielnej pracy.

  Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 21.07.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej i uzyskania zgody Kuratorium Oświaty w Poznaniu została wybrana Pani Małgorzata Cichoń, zamieszkała Owińska.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-06-29 13:30
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-09-20 13:21
 • STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
  W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

   

  OPIS STANOWISKA:

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

  Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.09.2023 r.

  Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  2. Ukończone studia z zakresu tyflopedagogiki;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Nieposzlakowana opinia.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  Doświadczenie w pracy z osobami o potrzebach specjalnych.
  Rzetelność, dokładność, systematyczność.

  Umiejętność samodzielnej pracy.

  Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 21.07.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Brak wpływy ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-06-29 13:32
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-09-20 13:20
 •  STANOWISKO
  Nauczyciel psycholog i logopeda WWRD

   

  OPIS STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Specjalista psycholog i logopeda WWRD organizuje i prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania  rozwoju, opracowuje i realizuje indywidualne programy zajęć, wspomaga rozwój dziecka i jego rodziny, przeprowadza wielospecjalistyczne diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań, wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, prowadzi konsultacje i instruktaż  dla rodziców, dokumentuje działania realizowane z dzieckiem
  i jego rodziną, prowadzi zajęcia terapeutyczne z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu. Prowadzenie zajęć logopedycznych i opieki psychologicznej.

  1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa od 01.09.2023 r.
  2. Miejsce wykonywania pracy:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  1. Wymagania kwalifikacyjne
  • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
  1. Ukończone studia na kierunku na kierunku psychologia i logopedia oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  3. Posiada kwalifikacje do pracy z uczniem ze spectrum autyzmu.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
  1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
  2. Umiejętność samodzielnej pracy.
  3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

   WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,
  5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 21.07.2023 r.:

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Brak wpływy ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

   

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-06-29 13:32
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-09-20 13:22
 • STANOWISKO:  POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

   

  OPIS  STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
  • Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,
  • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
  • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.
  1. Warunki pracy: Praca na czas określony w wymiarze 1/2 etatu.
  2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie minimum średnie.

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  1. Umiejętność pracy z dziećmi.
  2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.
  3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 28.08.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Agata Nowakowska, zamieszkała Koziegłowy.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-08-25 13:43
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-09-20 11:34
 • STANOWISKO: WYCHOWAWCA INTERNATU

   

  OPIS STANOWISKA:

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony.

  Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika.

           – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  2. Ukończone studia z zakresu tyflopedagogiki;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Nieposzlakowana opinia.

  Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

  Doświadczenie w pracy z osobami o potrzebach specjalnych.
  Rzetelność, dokładność, systematyczność.

  Umiejętność samodzielnej pracy.

  Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 08.09.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

   

  WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-08-31 09:23
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-09-20 11:28
 •  

  STANOWISKO: Nauczyciel rewalidant

   

  OPIS STANOWISKA:

   

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

   

  Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony.

  Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika, pedagogika specjalna

           – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  2. Ukończone studia z zakresu tyflopedagogiki;
  3. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Nieposzlakowana opinia.

   

  Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

  Logopedia, terapia pedagogiczna.

  Doświadczenie w pracy z osobami o potrzebach specjalnych.
  Rzetelność, dokładność, systematyczność.

  Umiejętność samodzielnej pracy.

  Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 28.09.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

   

  WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-09-20 10:48
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2023-11-14 12:40
 • Opiekun stałej wystawy tyflograficznej

   

  OPIS STANOWISKA:

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  • nadzór nad ekspozycjami stałymi i wystawami czasowymi
  • troska o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd przestrzeni wystawienniczych
  • informowanie zwiedzających o wystawie,
  • oprowadzanie po wystawie stałej zgodnie z grafikiem
  • kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu wystawy dla zwiedzających w tym sprzątnięcie i raport usterek
  • pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Ośrodku

  Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu.

  Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

  1. Wykształcenie min. średnie;
  2. Zainteresowanie historią tyflopedagogiki;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Nieposzlakowana opinia.

  Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

  Doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku.

  Biegła znajomość brajla.

  Dobra znajomość języka angielskiego - (znajomość innych języków obcych mile widziana).
  Wysoka kultura osobista.
  Odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, punktualność, elastyczność oraz kreatywność.
  Umiejętność samodzielnej oraz zespołowej pracy.
  Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.11.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-10-19 11:20
 • STANOWISKO: REFERENT  DS. ADMINISTRACYJNYCH

  OPIS STANOWISKA:

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  1. Prowadzenie składnicy akt Ośrodka.
  2. Wsparcie pracowników w zakresie archiwizacji dokumentacji.
  3. Prowadzenie prac administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów, podatkami.
  4. Wspieranie pracy sekretariatu Ośrodka oraz innych komórek organizacyjnych.
  5. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
  6. Bieżąca analiza poniesionych wydatków na media.
  7. Udział w czynnościach inwentaryzacyjnych.
  8. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
  9. Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania arkuszy spisów z natury.
  10. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
  11. Współpraca z firmami, instytucjami w kwestiach związanych z realizacją umów.
  12. Realizacja zamówień.
  13. Wykonywanie innych prac administracyjnych.

  Warunki pracy: Praca w wymiarze ¾ etatu umowa na czas określony
  od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

  Miejsce wykonywania pracy: 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
  w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie średnie;
  2. Doświadczenie w prowadzeniu spraw archiwizacyjnych.
  3. Ukończone szkolenie dotyczące archiwizacji.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Nieposzlakowana opinia.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  1. Doświadczenie w pracach biurowych.
  2. Dobra organizacja pracy.
  3. Samodzielność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  4. Umiejętność współpracy.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.12.2023 r.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Bzowa
  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2023-11-14 12:08

drukuj (OFERTY PRACY 2023)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2023-01-02 10:19

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2022

 • 1/2022 POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA 

  OPIS  STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
  • Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,
  • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
  • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.
  1. Warunki pracy: Praca na czas określony w wymiarze całego etatu. Od 09.05.2022 r.
  2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Znajomość języka polskiego oraz ukraińskiego/rosyjskiego.

   WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  1. Umiejętność pracy z dziećmi.
  2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.
  3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.
  4. Tworzenie adaptacji i dostosowań w języku Brajla.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 06.05.2022 r.

  Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  WYNIKI NABORU: Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostali wybrani – Pan Melnyk Oleksandr z Poznania oraz Pan Volodymyr Mailo z Bolechówka, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

 • 2/2022 Nauczyciel zawodu kucharz oraz chemii

   

  OPIS STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
  • Nauczanie w zawodzie kucharz w szkole branżowej specjalnej I stopnia
  • Nauczanie przedmiotu chemia
  1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.09.2022 do czerwiec 2023
  2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, plac Przemysława 9 62-005 Owińska
  1. Wymagania kwalifikacyjne
  • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
  1. Ukończone studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi przedmiotami lub prowadzonymi zajęciami lub ukończone studia mgr oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  3. Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z Tyflopedagogiki;
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
  1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
  2. Umiejętność samodzielnej pracy.
  3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

   WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,
  6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.05.2022 r.:

  Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Katarzyna Kamińska, zamieszkała Poznań.

 • 3/2022 Nauczyciel WWRD

  OPIS STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  Specjalista WWRD organizuje i prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania  rozwoju, opracowuje i realizuje indywidualne programy zajęć, wspomaga rozwój dziecka i jego rodziny, przeprowadza wielospecjalistyczne diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań, wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, prowadzi konsultacje i instruktaż  dla rodziców, dokumentuje działania realizowane z dzieckiem i jego rodziną, prowadzi zajęcia terapeutyczne z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu. Prowadzenie zajęć logopedycznych.

  1. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 01.09.2022 do czerwiec 2023
  2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, plac Przemysława 9 62-005 Owińska
  3. Wymagania kwalifikacyjne
  • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:
  1. Ukończone studia na kierunku psychologia, pedagogika specjalna i logopedia oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – kwalifikacje zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:
  1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
  2. Umiejętność samodzielnej pracy.
  3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

   WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji,
  6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 08.07.2022 r.:

  Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2022-06-21 14:48
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 11:08
 • 4/2022 REFERENT KSIĘGOWY- KASJER

  OPIS STANOWISKA:

  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  REFERENT KSIĘGOWY- KASJER zajmuje się dekretowaniem, księgowaniem i kompletowaniem dowodów księgowych, np. faktur, dowodów zakupu, rachunków, analizowaniem kont rachunkowych pod kątem prawidłowości zapisów księgowych, sporządzaniem przelewów bankowych. Prowadzi sprawy dotyczące rozliczeń z tytułu Vat.  Prowadzi kasę,  raporty kasowe, dokonuje operacji gotówkowych. Obsługuje kasę fiskalną.

  Warunki pracy: Praca w wymiarze 3/4 etatu,  od 16.08.2022 r.

  Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

  1. Wykształcenie minimum średnie (kierunkowe ekonomiczne);
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Nieposzlakowana opinia.

  Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

  Doświadczenie w księgowości budżetowej

  Rzetelność, dokładność, systematyczność.

  Umiejętność samodzielnej pracy oraz współpracy z zespołem.

  Nastawienie na rozwój zawodowy.

  Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.07.2022 r.

  Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Elżbieta Gargulińska, zamieszkała Parkowo.
  W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym wymaganym na powyższym stanowisku.

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2022-06-21 15:04
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 11:10
 • 5/2022 Sprzątaczka

  OPIS STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

                   1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

  1. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa zastępstwo od 16.08.2022 r.
  1. Miejsce wykonywania pracy:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
  Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie min. podstawowe.
  2. Mile widziane doświadczenie.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Nieposzlakowana opinia.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 25.07.2022 r.:

  Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
  Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Oferta została wycofana z dniem 20.07.2022 r.

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2022-07-08 13:22
  • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
   ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 11:11
 • 6/2022 Pomoc nauczyciela

   

  OPIS STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
  • Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,
  • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka,
  • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.
  1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu. Od 1.09.2022 r.
  1. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie minimum średnie

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  1. Umiejętność pracy z dziećmi.
  2. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi.
  3. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.
  4. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 31.07.2022 r.:

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
  Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

  Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

   

  WYNIKI NABORU: Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Lucyna Stobinska, zamieszkała Owińska, która spełniła wymagania niezbędne do objęcia stanowiska.

 • 7/2022 POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

   

  OPIS  STANOWISKA:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
  • Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,
  • Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
  • Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.
  1. Warunki pracy: Praca na czas określony w wymiarze całego etatu. Od 01.10.2022 r.
  2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Znajomość języka polskiego oraz ukraińskiego/rosyjskiego.

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  1. Umiejętność pracy z dziećmi.
  2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.
  3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.
  4. Tworzenie adaptacji i dostosowań w języku Brajla.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

   

  Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.09.2022 r.

   

  email: biuro@niewidomi.edu.pl

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Bzowa
   data publikacji: 2022-09-26 10:07

drukuj (ARCHIWUM OFERTY PRACY 2022)

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2021

ARCHIWUM 2021

 

STANOWISKO: Nauczyciel - biologii

Nr 15/2021

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca nauczyciela biologii

3) Czas pracy - 9 godzin/tygodniowo

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu, umowa o pracę na czas nieobecności pracownika
 2. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku biologia
 2. Przygotowanie pedagogiczne
 3. Metodyka nauczania biologii
 4. Przygotowanie tyflopedagogiczne oraz oligofrenopedagogika  ( może być realizowane w trakcie pracy),
 5. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.12.2021 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

STANOWISKO: Kucharz

Nr  14 /2021

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: Kucharz zajmuje się planowaniem, opracowywaniem receptur i przygotowywaniem potraw, deserów. Kucharz właściwie dobiera surowce i półprodukty, które wykorzystuje do przygotowywania potraw, dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną surowców. Do jego obowiązków należy także obsługa urządzeń wykorzystywanych w kuchni.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu ,  od 01.02.2022 r.

 • Dobra, stabilna praca - umowa o pracę!
 • Praca: poniedziałek – piątek / możliwe weekendy i święta
 • Dodatki
 • TERMINOWE WYPŁATY!
 • Wsparcie Zespołu i przełożonego

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 • Wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe;
 •  Doświadczenie w pracy na stanowisku kucharz  będzie dodatkowym atutem.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Kucharz powinien charakteryzować się podzielnością uwagi i łatwo przerzucać się z jednej czynności do drugiej, bowiem często przygotowuje kilka dań na raz. Przez wiele godzin pracuje w pozycji stojącej, dlatego musi być wytrzymały na długotrwały wysiłek. Ważną cechą kucharza jest samodzielność i inicjatywa - często wymaga się od niego wymyślania nowych receptur i przepisów. Musi być on również bardzo dokładny. Pomaga mu w tym zdolność koncentracji uwagi na czynnościach, które wykonuje. Kolejną cechą jest dobra pamięć, która ułatwia podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji przy sporządzaniu dań, przy doborze składników i przypraw. Przydatne w tym zawodzie są również uzdolnienia plastyczne (np. umiejętność zaprojektowania potraw na półmiskach)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.12.2021 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert. 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka
Nr 13/2021 

 

OPIS STANOWISKA:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

          Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 1. Warunki pracy:Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 15.09.2021 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2021 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana – Pani Grażyna Kucharska z Murowanej Gośliny,  która uzyskała najlepszy wyniki.

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr    12/2021

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,
 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka
 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

 

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 3/4 etatu. Od 15.09.2021 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy z dziećmi.
 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.
 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 10.09.2021

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej zostały wybrane:

– Pani Agnieszka Surdyk z Annowa,

– Pani Magdalena Ludkowska z Murowanej Gośliny,

które uzyskały najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO: SPRZĄTACZKA
Nr 11/2021

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

    Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.08.2021r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana – Pani Justyna Broda z Bolechówka,  która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 

 

 

STANOWISKO: SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Nr  10/2021

 

OPIS STANOWISKA:

 • Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy : Specjalista WWRD organizuje i prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania  rozwoju, opracowuje i realizuje indywidualne programy zajęć, wspomaga rozwój dziecka i jego rodziny, przeprowadza wielospecjalistyczne diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań, wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia, prowadzi konsultacje i instruktaż  dla rodziców, dokumentuje działania realizowane z dzieckiem i jego rodziną, prowadzi zajęcia terapeutyczne z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu,

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu,  od 01.09.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie - psychologia

Studia podyplomowe  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe  w zakresie neurologopedii

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika ( może być realizowane w trakcie pracy),

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 30.06.2021 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL ZRW

Nr  9/2021

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć rewalidacyjno -  wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu,  od 01.09.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika ( może być realizowane w trakcie pracy),

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia. 

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.06.2021 roku

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana – Pani Agnieszka Grzelczak z Potasz,  która uzyskała najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: REFERENT KSIĘGOWY- KASJER

Nr  8/2021

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: REFERENT KSIĘGOWY- KASJER zajmuje się dekretowaniem, księgowaniem i kompletowaniem dowodów księgowych, np. faktur, dowodów zakupu, rachunków, analizowaniem kont rachunkowych pod kątem prawidłowości zapisów księgowych, sporządzaniem przelewów bankowych. Prowadzi sprawy dotyczące rozliczeń z tytułu Vat.  Prowadzi kasę,  raporty kasowe, dokonuje operacji gotówkowych. Obsługuje kasę fiskalną.

Warunki pracy: Praca w wymiarze 3/4 etatu,  od 01.08.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Minimum średnie wykształcenie, w zawodzie księgowy/ ekonomista. Doświadczenie w księgowości budżetowej będzie dodatkowym atutem samodzielność, kreatywność, nastawienie na rozwój zawodowy, umiejętność pracy w zespole, Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.06.2021 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana – Pani Agnieszka Grabek- Sierakowska z Parkowa,  która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

STANOWISKO: REFERENT ADMINISTRACYJNY

Nr  7 /2021

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: Referent administracyjny zajmuje się bieżącą organizacją biura (sekretariatu szkoły ) i wykonywaniem czynności administracyjno-biurowych. Praca referenta ds. administracyjnych polega na obsłudze pracowników biura, sporządzaniu raportów, kontroli stanu zapasów, np. sprzętu biurowego, udostępnianiu i przechowywaniu dokumentów, prowadzeniu baz danych i zapewnianiu sprawnego przepływu informacji między działami.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu ,  od 01.08.2021 r. ( umowa na czas nieobecności pracownika min. 1 rok)

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Minimum średnie wykształcenie, doświadczenie w administracji budżetowej lub szkole  będzie dodatkowym atutem. Samodzielność, kreatywność, nastawienie na rozwój zawodowy, umiejętność pracy w zespole. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.06.2021 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana – Pani Lucyna Wojtkowiak z Owińsk, która uzyskała najlepsze wyniki.

W nawiązaniu do regulaminu naboru pracowników samorządowych SOSWDN w Owińskach oraz  art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, została wybrana Pani Magdalena Wasążnik, zamieszkała Swarzędz, która uzyskała najlepszy wynik.

 

 

STANOWISKO: PEDAGOG SZKOLNY

Nr 6 /2021

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: Organizuje pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i grup internatowych ,współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu,  od 01.09.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie –pedagogika lub pedagogika specjalna,

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika ( może być realizowane w trakcie pracy),

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.06.2021 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

 

 

STANOWISKO: nauczyciel -   matematyki

Nr 5/2021

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca nauczyciela matematyki

3) Czas pracy - 18 godziny/tygodniowo

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2021 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku matematyka
 2. Przygotowanie pedagogiczne
 3. Metodyka nauczania matematyki
 4. Przygotowanie tyflopedagogiczne oraz oligofrenopedagogika  ( może być realizowane w trakcie pracy),
 5. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.06.2021 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

 

 

STANOWISKO: DORADCA ZAWODOWY

Nr 4 /2021

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: Doradca zawodowy udziela porad i informacji indywidualnych w formach stacjonarnych i na odległość oraz prowadzi zajęcia grupowe. Dostarcza specjalistycznej pomocy w poznaniu świata zawodów, własnych zainteresowań i predyspozycji, a także w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki edukacyjnej, określeniu obszarów doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania, sposobu potwierdzenia kwalifikacji, podjęciu lub zmianie pracy i aktywnym poruszaniu się po rynku pracy. Wspiera proces uczenia się jednostki przez całe życie oraz adaptację do nieustannie zmieniających się warunków i otoczenia. W swoich działaniach doradca zawodowy kieruje się dobrem ucznia, uwzględniając jego możliwości i potrzeby.

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu,  od 01.09.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie ( preferowana pedagogika i pedagogika specjalna)

Studia podyplomowe  w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika ( może być realizowane w trakcie pracy),

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 15.06.2021 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

 

 

Specjalny   Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci  Niewidomych  w  Owińskach

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL ZRW

Nr 3/2021

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć rewalidacyjno -  wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu,  od 01.03.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 12.02.2021 roku

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 2/2021

 

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu,  01.03.2021 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 12.02.2021 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

 

STANOWISKO: nauczyciel -   matematyki

Nr 1/2021

OPIS STANOWISKA:

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca nauczyciela matematyki

3) Czas pracy - 18 godziny/tygodniowo

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.03.2021 r.
 2. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku matematyka
 2. Przygotowanie pedagogiczne
 3. Metodyka nauczania matematyki
 4. Przygotowanie tyflopedagogiczne oraz oligofrenopedagogika  ( może być realizowane w trakcie pracy),
 5. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 12.02.2021 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

Metryka

 • opublikował: Paweł Krause
  data publikacji: 2021-01-05 12:17
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-18 11:22

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2020

  STANOWISKO: Sprzątaczka
Nr 9/2020

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 14.08.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana – Pani Anna Karwańska z Murowanej Gośliny,  która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 

STANOWISKO: Kucharz
Nr 8/2020

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • wykonywanie różnego rodzaju potraw (samodzielnie lub pod nadzorem szefa kuchni) w oparciu o sprawdzone receptury)
 • tworzenie własnych przepisów
 • porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych
 • wydawanie potraw wychowankom
 • zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, dbanie o czystość w miejscu pracy
 • dbałość o koszty surowcowe w procesie produkcji żywności
 • przygotowywanie menu na specjalne uroczystości/ imprezy
 • ścisła współpraca z innymi pracownikami

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. Zasadnicze w zawodzie kucharz
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 14.08.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został wybrany Pani Aleksandra Godawa z Koziegłów oraz Pani Patrycja Szkudlarek z Murowanej Gośliny

 

 

 

Specjalny   Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci  Niewidomych  w  Owińskach

 

STANOWISKO: -   wychowawca internatu

Nr 7/2020

 

OPIS STANOWISKA

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca -   wychowawca internatu

3) Czas pracy - 24 godziny/tygodniowo

2.Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku pedagogika specjalna, lub pedagogika lub pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 2. Przygotowanie tyflopedagogiczne ( może być realizowane w trakcie pracy),
 3. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 14.08.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

 

 

Specjalny   Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci  Niewidomych  w  Owińskach

 

STANOWISKO: -   rehabilitant ruchu

Nr 6/2020

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca -   rehabilitanta ruchu

3) Czas pracy - 20 godziny/tygodniowo

2.Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku rehabilitacja lub fizjoterapia,
 2. Przygotowanie pedagogiczne
 3. Przygotowanie tyflopedagogiczne ( może być realizowane w trakcie pracy),
 4. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 14.08.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

 

 

Specjalny   Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci  Niewidomych  w  Owińskach

 

STANOWISKO: nauczyciel teoretycznej nauki zawodu- tapicer


Nr 5/2020

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca nauczyciela teoretycznej nauki zawodu- tapicer

3) Czas pracy - 18 godziny/tygodniowo

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku technolog drewna,
 2. Przygotowanie pedagogiczne
 3. Przygotowanie tyflopedagogiczne oraz oligofrenopedagogika  ( może być realizowane w trakcie pracy),
 4. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 14.08.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został wybrany Pan Janusz Kur, zamieszkały w  Poznaniu, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

 

 

 

Specjalny   Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci  Niewidomych  w  Owińskach

 

STANOWISKO: nauczyciel -   matematyki


Nr 4/2020

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca nauczyciela matematyki

3) Czas pracy - 18 godziny/tygodniowo

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku matematyka
 2. Przygotowanie pedagogiczne
 3. Metodyka nauczania matematyki
 4. Przygotowanie tyflopedagogiczne oraz oligofrenopedagogika  ( może być realizowane w trakcie pracy),
 5. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 14.08.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU: Brak wpływu ofert.

 

 

 

 

Specjalny   Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci  Niewidomych  w  Owińskach

 

STANOWISKO: nauczyciel -   języka angielskiego


Nr 3/2020

 

OPIS STANOWISKA

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca nauczyciela języka angielskiego

3) Czas pracy - 18 godziny/tygodniowo

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku filologia angielska
 2. Przygotowanie pedagogiczne
 3. Metodyka nauczania języka angielskiego
 4. Przygotowanie tyflopedagogiczne oraz oligofrenopedagogika  ( może być realizowane w trakcie pracy),
 5. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 14.08.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Katarzyna Owusu, zamieszkała Budziszewko, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

Specjalny   Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  dla  Dzieci  Niewidomych  w  Owińskach

 

STANOWISKO: nauczyciel -   rewalidant
Nr 2/2020

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Praca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat

2) Praca pedagoga specjalnego – zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze

3) Czas pracy - 20 godziny/tygodniowo

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub magisterskich na  kierunku pedagogika specjalna
 2. Przygotowanie tyflopedagogiczne oraz oligofrenopedagogika  ( może być realizowane w trakcie pracy),
 3. Predyspozycje do pracy z dzieckiem.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 14.08.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Agnieszka Makulska, zamieszkała Komorniki, która uzyskała najlepsze wyniki

 

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka
Nr 1/2020

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.03.2020 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 16.02.2020 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9  
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486,  61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Elżbieta Zych, zamieszkała Murowana Goślina, która uzyskała najlepsze wyniki.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2020-02-05 10:11
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-18 11:23

ARCHIWUM OFERTY PRACY 2019

 

STANOWISKO: Kucharz
Nr 12/2019

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prace związane z obsługą kuchni oraz stołówki szkolnej m.in.: przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków, sprzątanie stołówki oraz kuchni.

Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie gastronomiczne – zawodowe, techniczne lub policealne o profilu gastronomicznym
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Staż pracy w placówce gastronomicznej na stanowisku kucharz / szef kuchni min. 5 lat.
 2. Osoba na tym stanowisku powinna umieć pracować szybko i sprawnie, przy równoczesnym dbaniu o wysoką jakość przygotowywanych potraw i ich staranne podanie.
 3. Cenione są ponadto kreatywność, pomysłowość, dokładność, zmysł estetyczny i umiejętność pracy w zespole.
 4. Wysoka kultura osobista i empatia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 16.12.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL – REHABILITANT RUCHU

Nr 11/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie znajdują się 4 szkoły na różnych poziomach nauczania od szkoły podstawowej po średnią, oraz internat.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze 20 godz./tygodniowo.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe – fizjoterapia lub rehabilitacja.

Przygotowanie pedagogiczne.

Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Predyspozycje do pracy z dziećmi.

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane szkolenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 16.12.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Agnieszka Makulska, zamieszkała Komorniki, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

STANOWISKO: WYCHOWAWCA INTERNATU

Nr 10/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie minimum wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 06.09.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL KLAS SPECJALNYCH

Nr 9/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa zastępstwo, na czas określony
od 01.09.2019 r. do 24.06.2020 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika specjalna

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Weronika Skrzypek, zamieszkała Poznań, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL WF

Nr 8/2019

 

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, od 01.09.2019r.

 

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne.

Tyflopedagogika.

Staż pracy na podobnym stanowisku.

Przygotowanie pedagogiczne.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 29.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej został wybrany Pan Mariusz Łągiewka, zamieszkały Murowana Goślina, który uzyskał najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 7/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

 1. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu. Od 1.09.2019 r.

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

   

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

   

 1. Umiejętność pracy z dziećmi.

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.10.2019 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Dorota Pacholska, zamieszkała Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

STANOWISKO: Sprzątaczka

Nr 6/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Utrzymanie czystości na terenie Ośrodka

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze całego etatu, umowa o pracę od 01.09.2019 r.

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 20.08.2019 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Justyna Kupiec, zamieszkała Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

STANOWISKO: SPECJALISTA Z ZAKRESU REHABILITACJI

Nr 5/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Opracowanie i prowadzenie programu usprawnienia zdrowotnego uczniów niepełnosprawnych.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, na czas określony od 01.09.2019 r.
do 31.08.2020 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – fizjoterapia / rehabilitacja.

Przygotowanie pedagogiczne.

Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

STANOWISKO: PEDAGOG SZKOLNY

Nr 4/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Rozpoznawanie indywidualnych problemów uczniów oraz analizowanie potencjalnych niepowodzeń szkolnych. Kontakt z rodzicami, opiekunami oraz współpraca z nauczycielami, wychowawcami.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, na czas określony od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika.

Tyflopedagogika.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

 

STANOWISKO: NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Nr 3/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Praca w bibliotece Ośrodka.

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/2 etatu, na czas określony od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika.

Znajomość pisma brajl.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

Rzetelność, dokładność, systematyczność.

Umiejętność samodzielnej pracy.

Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 19.08.2019 r.

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

STANOWISKO: OGRODNIK
Nr 2/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Konserwacja istniejących terenów zielonych poprzez: pielęgnacja trawników, nawożenie roślin, nawadnianie, przycinanie roślin

 • Utrzymywanie terenu w czystości, opróżnianie koszy na śmieci, prace drobne konserwatorskie urządzeń na terenie ogrodu,

 • Pomoc przy obsłudze Parku Orientacji Przestrzennej.

 

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony
od 01.04.2019 do 30.10.2019 r.

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

4. Wymagania kwalifikacyjne

 • Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność obsługiwania elektrycznych i spalinowych narzędzi ogrodniczych.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

 1. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 2. Umiejętność samodzielnej pracy.
 3. Umiejętność pracy w otoczeniu środowiska dziecięcego.
 4. Prawo jazdy kat. T.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 27.03.2019 r.:

email: biuro@niewidomi.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Brak wpływu ofert spełniających wymagania kwalifikacyjne.

 

 

STANOWISKO: POMOC TECHNICZNA NAUCZYCIELA

Nr 1/2019

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Współdziałanie z wychowawcami w trakcie prowadzonych zajęć poprzez pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć szkolnych i internatowych,

 2. Sprawowanie opieki pod względem higieny osobistej dziecka

 3. Udzielanie pomocy w samoobsłudze dziecka.

   

Warunki pracy: Praca w wymiarze 3/4 etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 62-005 Owińska

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 

 1. Wykształcenie minimum średnie

   

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 

 1. Umiejętność pracy z dziećmi.

 2. Rzetelność, systematyczność, wrażliwość na potrzeby dziecka niepełnosprawnego.

 3. Odpowiedzialność w opiece nad powierzonymi dzieci.

   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

 

Dokumenty prosimy przesyłać elektronicznie bądź pocztą do 27.03.2019 r.

 

email: biuro@niewidomi.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9 , 62-005 Owińska tel. 61 8120 486, 61 8126 737

 

 

WYNIKI NABORU:

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej została wybrana Pani Hanna Rozmarynowska, zamieszkała Owińska, która uzyskała najlepsze wyniki.

 

 

 

 

drukuj (ARCHIWUM OFERTY PRACY 2019)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Bzowa
  data publikacji: 2019-02-22 15:26
 • zmodyfikował: Małgorzata Bzowa
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39078
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-14 12:40:22